KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Celem studiów podyplomowych „Technologie integrowanej produkcji roślinnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa”, organizowanych przez Katedrę Ochrony Środowiska Rolniczego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do:

  • prowadzenia upraw i produkowania płodów rolnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji w zrównoważonym rozwoju rolnictwa,
  • pracy w sektorze rolno-żywnościowym z zachowaniem zrównoważonego rozwoju , ochrony zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa żywności,
  • propagowania bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i krajobrazu rolniczego oraz zachowania różnorodności biologicznej.

Integrowana produkcja zgodnie Ustawą o ochronie roślin została uznana za krajowy system jakości żywności. Ważnym elementem tego systemu jest również propagowanie ochrony środowiska poprzez wdrażanie Strategii Zrównoważonego Stosowania Pestycydów. Od 1.01.2014 r. we wszystkich krajach unijnych obowiązywać będzie stosowanie ochrony roślin zgodnie z założeniami integrowania metod.
Moduły tematyczne studiów będą obejmowały zagadnienia: podstawy prawne i ekonomiczne, uprawa roli i roślin, racjonalne nawożenie roślin, ochrona roślin przed agrofagami oraz jakość płodów rolnych a bezpieczeństwo żywności.
Na podstawie uczestnictwa w zajęciach, zdanych egzaminów przedmiotowych, wykonanej i obronionej pracy dyplomowej oraz końcowego egzaminu dyplomowego uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia studiów wydany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na zasadach określonych przez MNiSW. Dodatkowo absolwenci studiów wyższych kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnych uzyskają zaświadczenie uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554). Ponadto ukończenie studiów potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r., co pozwala na skorzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach działań Młody Rolnik, Modernizacja gospodarstwrolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.Lista osób przyjętych

Plan zajęć I semestr
Plan zajęć II semestr

Terminy zjazdów:

26-27.10.2013
16-17.11.2013
30.11-01.12.2013
14-15.12.2013

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies