KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Regulamin Rekrutacji na Studia Podyplomowe w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - bez załączników

UWAGA! Sprostowanie do „Regulaminu Rekrutacji  na Studia Podyplomowe” w zakresie Projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”, dotyczy Paragrafu 5 pt. „Czas trwania Studiów Podyplomowych”.
Liczba godzin wykładów i ćwiczeń określona dla poszczególnych kierunków Studiów Podyplomowych uwzględnia wszystkie godziny, które będą realizowane w ramach danego kierunku (bez podziału na grupy).  W przeliczeniu na jednego studenta liczba godzin będzie odpowiednio mniejsza (uwzględniony będzie podział na grupy ćwiczeniowe), zgodna z harmonogramem Studiów Podyplomowych a danym kierunku. Harmonogramy Studiów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu w najbliższym czasie.

Umowa udziału w Studiach Podyplomowych
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia do Projektu
Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UR w Krakowie
Załącznik nr 3. Deklaracja udziału w Projekcie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UR w Krakowie
Załącznik nr 4. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu
Załącznik nr 5. Umowa udziału w Studiach Podyplomowych wzór

 

Prośba o zwrot opłaty rekrutacyjnej